FCG / Insights & News / Publikationer

Publikationer


Download: Ny GDPR vejledning fra Datatilsynet; Håndtering af brud på datasikkerheden

Den 28. februar 2018 offentliggjorde Data­tilsynet sin seneste vejledning til den kom­men­de Persondata­for­ord­ning (GDPR) om em­net ”håndte­ring af brud på person­da­ta­sik­ker­heden”.

Den nye vejledning er nummer otte af i alt tretten vejledninger, som Data­tilsynet udarbejder om for­ståelsen og an­ven­delsen af GDPR, som træder i kraft den 25. maj 2018. 

x
Enter your email so we can send the information to your inbox.
Virksomhed
Skickar

Download: Provisioning under IFRS9

Under the current standards of IAS 39, provisions for financial assets are set only when there is objective evidence of impairment, resulting in delayed recognition of credit losses. On January 1st 2018, IAS 39 will be replaced by IFRS 9, after which banks and other affected companies are required to set provisions based on expected credit losses instead.

x
Enter your email so we can send the information to your inbox.
Virksomhed
Skickar

Download: Oprettelse af genopretningsplan: Nye krav fra d. 1. Juni 2015

Fra den 1. juni 2015 forventes dele af Europakommissionens krisehåndteringsdirektiv (BRRD) at træde i kraft i Danmark. Alle danske pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber skal dermed have en genopretningsplan. En genopretningsplan er et ledelsesværktøj, som giver ledelsen en systematisk tilgang til at overvåge virksomhedens finansielle situation i henhold til forudbestemte tærskelværdier. En genopretningsplan er med til at tydeliggøre virksomhedens mulige foranstaltninger til at genoprette den finansielle situation efter en kraftig eller hastig forværring heraf.

x
Enter your email so we can send the information to your inbox.
Virksomhed
Skickar

Download: Nye krav om genopretningsplaner: Alle skal have en

Alle danske banker, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber skal fra den 1. juni 2015 have en genopretningsplan. De nye regler, som implementerer BRRD i dansk ret, stiller mere udførlige krav til indhold og udformning af en genopretningsplan end de tidligere regler, som blev indført primo 2014 ved implementeringen af CRD IV. Til forskel fra gældende ret er der i de nye regler ingen undtagelse for virksomheder med en balance under 1 mia. kroner.

x
Enter your email so we can send the information to your inbox.
Virksomhed
Skickar

Download: EBA Stress Test Results

On Sunday 26 October 2014, the long awaited EBA stress test results were published. 24 out of 123 European banks failed. All Scandinavian banks passed with a comfortable margin.

The objective of the stress test is to assess the resilience of financial institutions to adverse market developments; on a bank by bank basis, but also with respect to systemic risk for the industry as a whole.

x
Enter your email so we can send the information to your inbox.
Virksomhed
Skickar

Download: Securities Financing Transaction Regulation (SFTR) – Made Simple

Securities Financing Transaction Regulation (SFTR) omfatter alle finansielle transaktioner, hvor der indgår en form for sikkerhedsstillelse af eller med værdipapirer, herunder eksempelvis repo/reverse forretninger, buy-and-sell-backs samt securities lending.

SFTR indfører obligatorisk rapportering til de samme godkendte transaktionsregistre som kendes fra EMIR-forordningen. Rapporteringspligten omfatter både finansielle og ikke-finansielle modparter.

Med SFTR kommer der nye krav til aftaler om finansiel sikkerhedsstillelse, hvor der gives pant med brugsret eller overdragelse af ejendomsret (transfer of title) med ret til genbrug af sikkerhederne. Reglerne gælder for alle typer af aftaler og omfatter både nye og eksisterende aftaler. Det betyder, at eksempelvis alle ISDA CSA aftaler for OTC derivater også er omfattet af reguleringen.

Endvidere indføres der med SFTR nye oplysningsforpligtelser for UCITS’s administrations- og investeringsselskaber og FAIF’er for at sikre øget gennemsigtighed for investorerne. Reglerne vedrører informationer om værdipapirfinansieringstransaktioner i prospekter samt hel- og halvårsregnskaber

x
Enter your email so we can send the information to your inbox.
Virksomhed
Skickar

Download: Nye marginkrav for ikke-clearede derivater – Made Simple

De kommende regler om bilateral margin forventes at få vidtrækkende operationelle
konsekvenser for de finansielle markeder og deres aktører.

Reguleringens overordnede formål er reduktion af systemisk risiko i det
finansielle system samt promovering af central clearing i henhold til EMIR –
og betyder i praksis, at der indføres direkte regulering af finansielle
virksomheders Collateral Management funktion.

Overordnet set kommer der krav om daglig udveksling af Variation Margin
(VM) samt for de største institutioner yderligere udveksling af Initial Margin
(IM). Reguleringen omfatter alle derivathandler, der ikke er clearet af en
central modpart (CCP), herunder også råvare- og energiderivater, og den
omfatter alle finansielle samt ikke-finansielle modparter, der er systemisk
vigtige. Endvidere kommer der nye detaljerede regler for, hvilke aktiver, der
er gyldige som sikkerhed, hvordan sikkerheder skal og må opbevares samt
omkring muligheden for genanvendelse af stillede sikkerheder.

De nye regler vil i langt de fleste finansielle institutioner medføre store
operationelle, juridiske og systemmæssige udfordringer, hvoraf de
betydeligste er opdeling af daglige marginkald pr. valuta, beregning af IM
marginkrav samt marginkaldberegninger af handler indgået før og efter de
nye regler. Af samme grund er reglernes implementering opdelt i faser
startende med de største institutter pr. 1. september 2016.

x
Enter your email so we can send the information to your inbox.
Virksomhed
Skickar

Download: Collateral Management – Nye krav, begrænsninger og muligheder

Ny regulering på området for Collateral Management betyder, at:

  • der skal stilles mere sikkerhed, når der handles OTC,
  • der bliver færre aktiver, der er gyldige som sikkerhed, og
  • større omkostninger til funding, gebyrer, renter, systemer og personale.

Fokus flyttes til pre-trade beslutninger og processer, således at de økonomiske og risikomæssige effekter i efterhandelsprocessen minimeres.

Collateral Management funktionens opgaver skal i den kommende tid tilpasses en ny virkelighed, både på det interne plan i virksomheden og i forhold til virksomhedens samarbejdspartnere. Ændringer vil omfattet såvel IT-systemer, organisatorisk setup og rapportering såvel som helt grundlæggende procedurer og aftaler vedrørende eksterne modparter.

De nye regler om Collateral Management får en markant indvirkning på virksomheders balance-, likviditets- og kapitalforbrug samt den måde, der handles derivater på. Funktionen går fra at være et typisk omkostningscenter i back office til at være et strategisk vigtigt profitcenter i front office. Der er derfor i højere grad, end nogensinde før, behov for, at det enkelte institut laver en analyse af de nye regelværk og gennemgår forretningsplanen i lyset heraf.

x
Enter your email so we can send the information to your inbox.
Virksomhed
Skickar

Download: Challenges of an efficient risk calculation environment

Increasing demands from legislators and regulators for higher degrees of detail in risk management and reporting, staggering volumes of market data required on a daily basis and spiraling costs for systems upgrade and development projects are some of the factors significantly impacting operational effectiveness and profitability.

x
Enter your email so we can send the information to your inbox.
Virksomhed
Skickar

Download: Whistleblower

Ny lovgivning kræver, at alle finansielle virksomheder har en whistleblower-ordning. Loven kræver, at ansatte i finansielle virksomheder via en uafhængig og selvstændig kanal kan indberette overtrædelser eller potentielle overtrædelser af den finansielle regulering begået af virksomheden, herunder dennes ansatte eller medlemmer af bestyrelsen. Med FCGs whistleblower-ordning kan finansielle virksomheder på en simpel og hurtig måde sikre, at de overholder lovens krav om en whistleblower-ordning.

x
Enter your email so we can send the information to your inbox.
Virksomhed
Skickar

Download: EMIR – Overblik og betydning

EMIR gennemfører omfattende ændringer i EU’s håndtering af den finansielle sektor. Som følge af de foregående års finansielle krise besluttede G20 landene i 2009, at øge stabiliteten og gennemsigtigheden i det finansielle system. Dette er søgt gennemført ved at reducere systemisk risiko og øge gennemsigtigheden på de finansielle markeder.
Med EMIR er målsætningen, at reducere modparts -og operationel risiko på over-the-counter (OTC) derivat markedet. Det er dermed udelukkende virksomheder, som handler med ikke-børshandlede derivater, der vil blive påvirket af EMIR reguleringen. Flere risikostyringstiltag er allerede trådt i kraft, og i de kommende år følger clearingspligten.

x
Enter your email so we can send the information to your inbox.
Virksomhed
Skickar

Download: Internal audit under Solvens II

Solvens II udgør den mest omfattende reform af de fælleseuropæiske regler for forsikringsselskaber, genforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser i mere end 20 år. Reglerne træder i kraft i Danmark den 1. januar 2016, og på dette tidspunkt skal alle omfattede selskaber efterleve en række nye regler for blandt andet kapitalkrav, risikostyringsprocesser- og systemer samt myndighedsrapportering.

Blandt de nye regler om risikostyring findes krav om etablering af mindst fire nøglefunktioner: (i) en risikostyringsfunktion, (ii) en compliancefunktion, (iii) en aktuarfunktion og (iv) en intern auditfunktion. For hver funktion findes en række regler – enten i forordninger eller implementeret i dansk ret – som virksomhederne skal efterleve, og funktionerne skal inden for reglerne tilpasses den enkelte virksomhed.

x
Enter your email so we can send the information to your inbox.
Virksomhed
Skickar

Download: De 4 nøglefunktioner under Solvens II

Solvens II udgør den mest omfattende reform af de fælles­­eu­­ro­pæis­ke regler for forsikringsselskaber, gen­for­sik­rings­­selskaber og tværgående pensionskasser i mere end 20 år. Reg­ler­ne træder i kraft i Danmark den 1. januar 2016, og på dette tidspunkt skal alle omfattede virksomheder efterleve en række nye regler for blandt andet ka­pi­tal­krav, risikostyrings­pro­ces­ser- og systemer samt myndighedsrap­por­tering.

Blandt de nye regler om risikostyring findes krav om etablering af mindst fire nøgle­funktioner: (i) en ri­sikostyringsfunktion, (ii) en compliancefunktion, (iii) en aktuarfunktion og (iv) en intern au­dit­­funktion. For hver funktion findes en række regler – enten i forordninger eller implementeret i dansk ret – som virk­som­he­derne skal efterleve, og funktionerne skal inden for reglerne tilpasses den enkelte virksomhed.

Dette notat beskriver reglerne for de fire nøglefunktioner.

x
Enter your email so we can send the information to your inbox.
Virksomhed
Skickar

Download: Fundamental review of the trading book – Overblik og betydning

Fundamental review of the trading book dækker over forskellige kapitalkravstiltag på markedsrisikoområdet, som er initieret på baggrund af de erfaringer, der blev gjort under den seneste finansielle krise. Formålet er at sikre et passende kapitalkrav for finansielle institutters positioner i både banking book og trading book, og herigennem forhindre regulatorisk arbitrage.

Fundamental review of the trading book fastsætter kriterier for placeringen af positioner mellem hhv. banking book og trading book, hvilket er et opgør med tidligere subjektive praksis. Ligeledes lægges der op til et endeligt for VaR modellerne, som erstattes med expected shortfall-modeller. Herudover vil markedslikviditet på aktiver fremadrettet være en yderlig faktor, som institutter skal tage højde for i beregningen af markedsrisiko. I forlængelse heraf vil Baselkomiteen se på relationen mellem kapitalkravet fra den interne model og standardmetoden. Dette gøres gennem en revision af standardmetoden, således denne bliver mere risikofølsom, hvorved denne fremover vil kunne anvendes som en fallback mulighed til interne modeller.

x
Enter your email so we can send the information to your inbox.
Virksomhed
Skickar

Download: MREL og TLAC – Overblik og strategisk betydning

Med implementeringen af BRRD vil alle finansielle institutter i EU fremadrettet blive mødt af et krav kaldet MREL (Minimum Requirement for Eligible Liabilities), på dansk kaldet NEP (Nedskrivningsegnede Passiver).

Formålet med MREL-kravet er at tilsikre, at finansielle institutter har tilstrækkelige aktiver, således at staten ikke skal betale, såfremt et institut kommer under afvikling. Kravet træder i kraft den 1. januar 2016 og vil være bestemt af Finanstilsynet på baggrund af afviklingsplanen for hvert institut.

Parallelt med MREL-kravet arbejder Financial Stability Board (FSB) med at introducere et lignende krav for globalt systemisk vigtige institutter (G-SIFI) kaldet TLAC (Total Loss Absorbing Capital). Kravet vil forventeligt træde i kraft i 2019. Selvom formålet med TLAC er identisk med MREL, findes der væsentlige forskelle i definitionen af hvilke kapitaltyper, som kan medregnes i institutternes opgørelse af kapitalen. Der vil på europæisk plan blive foretaget en evaluering af MREL i 2016/17, hvor der tages stilling til, om kravet skal tilpasses reglerne for TLAC. Udfaldet vil især have stor betydning for hvilken type gældsinstrumenter, som vil kunne medregnes.

x
Enter your email so we can send the information to your inbox.
Virksomhed
Skickar

Download: Basel 4

Basel komiteen offentliggjorde i december 2014 et forslag til revision af standardmetoden for kreditrisiko. I løbet af foråret 2015 blev der foretaget en QIS (quantitative impact study), hvilket skulle give en foreløbig indikation af effekten af det fremsatte forslag.

Hensigten med forslaget er at gøre op med flere aspekter i den eksisterende behandling af udvalgte aktivsklasser og herigennem forbedre den eksisterende standardmetode. Et af de mest markante ændringsforslag er opgøret med at anvende ekstern rating. I stedet vil instituttet skulle beregne sin risikovægt på baggrund af udvalgte offentlige informationer. Dette vil få en betydelig effekt på eksponeringer mod især institutter og virksomheder. Ligeledes vil forslaget forventelig have en betydelig effekt på behandling af ejendomseksponering.

Ved siden af forslaget til den reviderede standardmetode foreslås det ligeledes at indføre et floor på IRB metoden, således at kapitalkravet mellem de to metoder harmoniseres.

x
Enter your email so we can send the information to your inbox.
Virksomhed
Skickar

Download: Compliance i første linje

Den traditionelle compliancefunktion ligger i den såkaldte ”anden forsvarslinje” sammen med den uafhængige risikostyringsfunktion. Den etablerede forståelse af compliancefunktionen har stærk indflydelse på, hvordan finansielle virksomheder arbejder med compliance – en indflydelse som er både sund og vigtig. Det er imidlertid vigtigt at bemærke, at en stærk og uafhængig compliancefunktion ikke er den eneste faktor, som bidrager til at sikre god compliance. Den omfattende mængde af nye regler, som er affødt af den finansielle krise, betyder, at finansielle virksomheder med stadig større fordel kan rette fokus mod en styrket complianceindsats et nyt sted; i første forsvarslinje.

x
Enter your email so we can send the information to your inbox.
Virksomhed
Skickar

Download: Er din virksomhed klar til MiFID II?

Nye EU-regler for handel med værdi­papir­er, sam­let om­talt ”MiFID II”, vil påvirke de fleste ak­tør­er på de europæiske mar­ked­er for værdi­pa­pir­handel. Har din virksom­hed overblik over, hvor­dan ænd­rin­ger­ne kommer til at på­virke jeres forretning?

x
Enter your email so we can send the information to your inbox.
Virksomhed
Skickar

Download: Proaktiv styring af operationel risiko

Operationel risiko har ikke altid fået lige så meget opmærksomhed som de andre risikoslag og skiller sig også fra de ellers strategiske risici som en bank ønsker at tage. Der er dog meget at vinde med at arbejde mere proaktivt med operationel risiko. FCG vil med denne skrivelse påvise, hvordan virksomheder, ved at arbejde mere struktureret og proaktivt med styring af operationel risiko ikke kun opnår god regelefterlevelse, og overkommer de mest almindelige problemstillinger, men også opnår forbedret rentabilitet.

x
Enter your email so we can send the information to your inbox.
Virksomhed
Skickar

Download: Comments on EIOPAs Tehnical Specifications for the Solvency II Preparatory Phase

30 April 2014, EIOPA published the tehnical specification for use in the preparatory phase for Solvency II. The specification will provide a ground for firms to value assets and liabilities and to calculate solvency- and minimum capital requirements and own funds. Other than internal models, the specications is very similar to the Long-Term Guarantees Assessment (LGTA) technical specification.

x
Enter your email so we can send the information to your inbox.
Virksomhed
Skickar

Download: 7 trin til at skabe en ORSA

De fleste forsikringsselskaber er allerede begyndt at indarbejde en ORSA-proces og en ORSA-rapport. FCG har dog set, at der stadig findes en vis usikkerhed omkring hvilke aktiviteter der skal indgå i en ORSA-proces, samt omfanget af disse. Derfor har FCG skabt dette dokument, som kort opridser de vigtigste trin i arbejdet med at implementere en ORSA-proces.

x
Enter your email so we can send the information to your inbox.
Virksomhed
Skickar

Download: Hvor langt er din virksomhed med ORSA?

Mange forsikringsselskaber er kommet langt når det kommer til implementering af ORSA. Andre, er slet ikke begyndt endnu, eller befinder sig på det indledende stadie. Denne her rapport vil give mere information om hvad ORSA er, hvordan ORSA kan skabe mere værdi for forretningen, samt hvordan man bliver bedre til at implementere ORSA.

x
Enter your email so we can send the information to your inbox.
Virksomhed
Skickar

Download: Creating value through risk-based pricing

In the aftermath of the financial crisis risk-based pricing can serve as a powerful tool helping banks to improve profitability, make more informed strategic decisions and optimize client relationships as well as asset quality.

x
Enter your email so we can send the information to your inbox.
Virksomhed
Skickar