Förslag till ny reglering för tjänstepensionsföretag

Finansdepartementet lämnade den 4 juli 2018 en promemoria på remiss med förslag till ny reglering för tjänstepensionsföretag. Regleringen genomför EU:s andra tjänstepensionsdirektiv (IORP II) i svensk rätt tillsammans med en för Sverige förstärkt solvensreglering.

Den nya lagen om tjänstepensionsföretag föreslås gälla för företag som enbart erbjuder tjänstepensionsförsäkringar, det vill säga livförsäkringar som är knutna till en anställning. Alla tjänstepensionskassor och försäkringsföretag som uppfyller vissa krav ska därmed kunna omvandlas till tjänstepensionsföretag, och det kommer även att vara möjligt att bilda nya tjänstepensionsföretag. Med tjänstepensionsföretag avses tjänstepensionsaktiebolag, ömsesidigt tjänstepensionsbolag och tjänstepensionsförening. Pensionsstiftelser omfattas visserligen av IORP II, men kommer i svensk rätt istället omfattas av den reviderade Tryggandelagen som även den är ute på remiss.

De nya rörelsereglerna för tjänstepensionsföretag bygger i stor utsträckning på den befintliga regleringen i försäkringsrörelselagen (2010:2043). Det innebär att det för tjänstepensionsföretag kommer att finnas särskilda bestämmelser om försäkringstekniska avsättningar, investeringar, kapitalbas, kapitalkrav, företagsstyrning och information. När det gäller kapitalkrav förslås en förstärkt reglering i förhållande till IORP II genom införande av ett riskbaserat kapitalkrav, vilket motsvarar det tidigare kapitalbehovet enligt Finansinspektionens trafikljusmodell. Det har varit mycket diskussion om det riskkänsliga kapitalkravet och förslaget är en konfidensnivå på 98 procent över tolv månader. När det gäller information är förslaget att tjänstepensionsföretag ska offentliggöra en solvens- och verksamhetsrapport en gång per år. Därtill har EIOPA beslutat om ytterligare rapportering av tjänstepensionsuppgifter, motsvarande QRT för försäkringsföretag.

Utöver de nya rörelsereglerna för tjänstepensionsföretag gäller även bestämmelserna i lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution för tjänstepensionsföretag. Vid tillämpningen av bestämmelserna i den lagen ska det som där sägs om försäkringsföretag avse tjänstepensionsföretag.

Remisstiden pågår till den 12 oktober 2018 och de nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 maj 2019.

Vissa övergångsbestämmelser föreslås. För understödsföreningar till den 30 juni 2019 och för försäkringsföretag som driver verksamhet med tjänstepensionsförsäkringar till den 31 december 2022.

FCG kommer under hösten 2018 är publicera mer information och analyser om den nya regleringen för tjänstepensionsföretag.

Let's connect

Förslag till ny reglering för tjänstepensionsföretag Förslag till ny reglering för tjänstepensionsföretag
I want an Advisense expert to contact me about:
Förslag till ny reglering för tjänstepensionsföretag

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later