FCG Malmö: Utbildning för Centralt Funktionsansvariga och Särskilt utsedda befattningshavare

Centralt Funktionsansvariga (CFA) och Särskilt Utsedda Befattningshavare (SUB) intar viktiga roller i ett företags arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Nya ansvarsområden och arbetsuppgifter ger upphov till en rad frågor; från regelverkstolkning av ett komplext regelverk till hur styrning och kontroll bör fungera i det dagliga arbetet. FCG Malmö håller en utbildning den 6 september speciellt anpassad för personer med dessa roller. Utöver utbildningen ingår kaffe, lättare frukost samt fika i anmälningsavgiften.

Kursledare

Pia Rosengren, Senior Manager

Pia har lång erfarenhet av arbete med frågor om penningtvätt och finansiering av terrorism från värdepappersbolag och fondbolag. Pia har bland annat i ett flertal bolag lagt upp rutiner och metoder för det operativa arbetet med frågorna kring penningtvätt samt tagit fram riskbedömningar, interna styrdokument och instruktioner för intern styrning och kontroll. Vidare har hon på FCG:s uppdrag granskat hanteringen av området åt banker och fondbolag samt stöttat i rapportering till Finansinspektionen.

<p>Max Krackhardt</p>

Edit Feleki Zander, Manager

Edit har gedigen erfarenhet av arbete med frågor kring penningtvätt och finansiering av terrorism i banksektorn. Edit har varit involverad i projekt gällande utveckling av metoder för samt framtagande av riskbedömning, upprättande av intern styrdokumentation samt intern styrning och kontroll på området. Edit har hållit utbildningar för personal, ledningar och styrelser samt i rollen som Complianceansvarig granskat bankers och andra finansiella instituts arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Let's connect

FCG Malmö: Utbildning för Centralt Funktionsansvariga och Särskilt utsedda befattningshavare FCG Malmö: Utbildning för Centralt Funktionsansvariga och Särskilt utsedda befattningshavare
I want an Advisense expert to contact me about:
FCG Malmö: Utbildning för Centralt Funktionsansvariga och Särskilt utsedda befattningshavare

By submitting, you consent to our privacy policy

Thank you for connecting with us

An error occurred, please try again later